سخن مدیریت

سخن مدیریت

شرکت الکترونیک پژوه بر این تلاش است که با سازماندهی نیروها،برنامه ریزی مناسب و ارتقای مداوم سطح آگاهی و دانش فنی ، نقش مهمی در اجرای پروژه های صنعت آسانسور ایران داشته باشد. انسجام مدیریتی توام با آگاهی از شرایط محیطی،ضامن تداوم و بقای شرکت است. سازماندهی اجرای طرح ها بر پایه تجربه،دانش و تلاش نیروهای انسانی صورت میگیرد و متناسب با زمان ماهیت و نیاز کارها بازنگری و ارتقا می یابد. کیفیت و قابلیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت همواره مورد توجه مدیریت بوده و به همین منظور شرکت،سرمایه گذاری مادی و معنوی برای ایجاد رضایت شغلی را سر لوحه کار خود قرار داده است و بر وجود یک نظام مشارکت فعال و پویا تاکید دارد.شرکت به منظور استمرار و بقای دستاوردهای ناشی از اجرای پروژه های بزرگ ملی با مدیریت ایرانی و هم چنین اعتلای سطح علمی و اجرایی خود،راهپیمایی به بازارهای جهانی را الزامی دانسته و می کوشد تا در جرگه منابع معتبر و شناخته شده جهان قرار گیرد.پویایی مدیریت و نیروهای انسانی در ایجاد یک نظام کیفیت برتر و مطابق با استانداردهای جهانی ، شرکت را به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های پیمان کاری در ایران مطرح کرده است.